Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1994; 77(4) )

Články
Strážnická V.: Ochrana ľudských práv a jej perspektívy v Európe ... 353
Orosz L.: Inštitút prezidentského veta v Ústave Slovenskej republiky ... 362
Švidroň J.: Vývoj rozhlasového a televízneho práva v Česko-slovensku od roku 1948 ... 375
Vojčík P. - Vyparina S.: Nehmotné statky a duševné vlastníctvo ... 390
Žitňanská L.: Právne postavenie Fondu národného majetku Slovenskej republiky ... 402
Kristová K.: Niekoľko poznámok k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ... 413

Informácie
Šebesta Š.: Ľudská dimenzia helsinského procesu: pravidlá a nástroje spolupráce pre obdobie zmeny ... 420
Shugaa, A. B. H.: Obchod z hľadiska islamu ... 424

Z vedeckého života
Colotka P.: Šiesty erazmovský seminár z právnej teórie ... 428
Magurová Z.: Správa o obhajobe kandidátskej dizertačnej práce JUDr. A. Černejovej ... 431

Recenzie a anotácie
M. Řehůřek: Základy teórie samosprávy (Ľ. Hudek) ... 433
Chongko Choi, Law in Korea (A. Bröstl) ... 435
Julio D. Gonzáles Campos - Luis I. Sánchez Rodriguez - Ma. Paz Andrés Sáenz de Santa María: Curso de Derecho Internacional Público (V. Rosenberg) ... 439

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET