Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1995; 78(4) )

Články
Ovečková O.: Zodpovednosť v obchodnom práve ... 267
Drgonec J. - Drgoncová J.: Ústavná a zákonná ochrana hospodárskej súťaže v Slovenskej republike ... 280
Orosz L.: Právna úprava a praktická realizácia petičného práva v Slovenskej republike ... 298
Mathern V.: Slovenské trestné právo (Perspektívy a vývojové trendy) ... 309
Schelleová I. - Schelle K.: 100 let kodifikace moderního občanského soudního řízení ... 320
Marquand Ch.: Právo na vlastníctvo podľa Európskej konvencie ľudských práv a východný blok ... 326

Informácie
Vozár J.: Referendum a možnosti jeho uplatnenia v oblasti medicínskeho práva ... 334

Recenzie a anotácie
J. Filip - J. Svatoň - J. Zimek: Základy státovědy (E. Bárány) ... 337
I. Tomeša, kol.: Právo sociálního zabezpečení (Ľ. Gajdošíková) .... 340
A. Bröstl: Dejiny politického a právneho myslenia (P. Colotka) ... 341
M. Posluch - Ľ. Cibulka: Štátne právo Slovenskej republiky (D. Dorotin) ... 345
L. Scholhammer: Die Rechtsverbindlichkeit des Patiententestaments (J. Vozár) ... 348

Správy
Správa z obhajoby doktorandskej práce JUDr. Lucie Žitňanskej (M. Patakyová) .... 351

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET