Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1996; 79(4) )

Články
Bonell M. J.: Zásady UNIDROIT a Viedenský dohovor - alternatívne alebo doplňujúce sa nástroje medzinárodného obchodu? ... 271
Gaster J.: Najnovší vývoj v Európskej únii so zreteľom na právnu ochranu databáz ... 287
Šmid M.: Implementácia a súdna interpretácia medzinárodného práva v Kanade ... 297
Prusák J.: Právo na vlasť v Ústave Slovenskej republiky ... 305
Štefanovič M.: Prevody vlastníckeho práva k pozemkom ... 312
Grúň L.: Problematika tvorby a ochrany životného prostredia v normách finančného práva ... 322
Žitňanská L.: Podstata a predpoklady existencie hospodárskej súťaže ... 339

Informácie
Jakubčínová O.: Možnosť mimosúdneho riešenia obchodných sporov ... 348
Beneč Š.: Medzinárodná asociácia prokurátorov ... 350

Diskusia
Drgonec J.: Právna ochrana hospodárskej súťaže v právnom poriadku Slovenskej republiky ... 351

Recenzie a anotácie
P. Saladin: Wozu noch Staaten? Zu den Funktionen eines modernen demokratischen Rechtstaats in einer zunehmend überstaatlichen Welt (E. Bárány) ... 359
M. Damohorský M.: Právní odpovědnost v ochraně životního prostředí (S. Košičiarová) ... 363

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET