Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1997; 80(4) )

Články
Rusiňák, P: Koncepcia nového systému sociálneho zabezpečenia, východiská, ciele a súčasný stav reformy ... 391
Matlák, J.: Sociálne právo a jeho sociálno-etické základy ... 398
Večeřa, M.: Sociální zabezpečení v sociálním státu ... 403
Konečný, S.: Štát a sociálna politika ... 409
Gregorová, Z.: K zásadám práva sociálního zabezpečení ... 415
Závadská, E.: Rozhodovacia činnosť súdov vo veciach sociálneho zabezpečenia ... 423
Szabó, M.: Vzťah ekonomickej a sociálnej politiky a náčrt možných ciest riešenia zdrojov financovania sociálneho zabezpečenia ... 429
Magurová, Z.: Neziskový sektor a sociálne zabezpečenie ... 436
Hrvol, M.: Vývoj sociálneho zabezpečenia zamestnancov verejnej služby ... 447
Gajdošíková, Ľ.: Charakteristika súčasného systému práva sociálneho zabezpečenia ... 453
Information from the Conference Topical Questions of Theory and Practice of Social Security Law ... 463

Z vedeckého života
Blaho, P.: Za prof. Karolom Plankom, DrSc. ... 466
Blaho, P.: Za prof. Floriánom Sivákom ... 467
Blaho, P.: Za prof. Gabrielou Nikšovou, CSc. ... 469

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET