Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1998; 81(4) )

Články
Colotka, P.: "Práva dieťaťa" na prahu postmodernizmu (I. časť) ... 317
Košičiarová, S.: K problematike postavenia práva životného prostredia v systéme práva ... 325
Ottová, E.: Demokracia a právny štát ... 336
Žitňanská, L.: Oznamovacia a ponuková povinnosť - právne inštitúty ochrany minoritných akcionárov ... 346
Kerecman, P.: Zabezpečenie záväzkov prevodom práva (II. časť) ... 364
Janičová, E.: Výkon inej zárobkovej činnosti v pracovnom práve a zákaz konkurencie v obchodnom práve ... 378
Grúň, L.: Postavenie finančného práva pri úprave finančných vzťahov so zahraničím (Habilitačná prednáška) ... 386
Beňa, J.: Trestnoprávna historiografia a rozsudok nad Dr. V. Clementisom ... 402

Diskusia o nnovele Obchodného zákonníka - riešené a otvorené problémy
Valovičová, D.: Spoločnosť s ručením obmedzeným a novela Obchodného zákonníka ... 413
Žitňanská, L.: Zákonné obmedzenia pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným podľa § 105a ods. 1 Obchodného zákonníka ... 415

Recenzie a anotácie
S. Košičiarová: Ekologická ujma a škoda v práve životného prostredia (J. Čipkár) ... 418
J. Mazák: Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese (P. Vojčík) ... 420
J. Králik - L. Grúň: Malý slovník finančného práva (pre právnikov) (J. Girášek) ... 421

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET