Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1999; 82(4) )

Úvodná poznámka ... 285

Články
Gajdošíková, L.: Stav reformy systému sociálnej ochrany v Slovenskej republike
... 286
Janičová, E. - Martincová, M.: Je potrebná korekcia transformácie sociálneho zabezpečenia? ... 292
Szabo, M.: Koncepcia sociálneho poistenia - aktuálne otázky ... 296
Trojan, J.: Samostatnosť, či zlúčenie nemocenského a zdravotného poistenia? ... 311
Brunovský, Š.: Úrazové poistenie ... 315
Konečný, S.: Distribúcia kompetencií v sociálnej pomoci medzi štátnou správou a miestnou samosprávou (na príklade Rakúska) ... 319
Brichtová, L.: Kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v rámci zákona o sociálnej pomoci ... 336
Barinková, M.: Sociálna pomoc a cudzinci ... 345
Information from the conference System of Social Protection in the Slovak Republic (Summary) ... 350

Z vedeckého života
Brhlíková, R.: Prečo ombudsman na Slovensku?
... 352

Recenzie a anotácie
F. Sivák: Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1918 (P. Macko)
... 355
Ladislav Orosz - Katarína Šimuničová: Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky (D. Nikodým)
... 356
Jan Filip: Ústavní právo 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR (E. Bárány) ... 358

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET