Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2007; 90 (4) )

Články
Š v i d r o ň, J.: Mravné dimenzie občianskeho práva ... 301
E l i á š, K.: Součást věci a příslušenství věci ... 322
O v e č k o v á, O.: Niektoré výkladové a aplikačné problémy zodpovednosti členov štatutárnych orgánov kapitálových obchodných spoločností ... 336
K o p e c k ý, M.: Nicotná správni rozhodnutí (zejména z pohledu teórie a praxe českého správního práva) ... 343
B l a ž o, O.: Kvantifikácia podstatnosti vplyvu na obchod medzi členskými štátmi a hospodársku súťaž v komunitárnom kartelovom práve ... 353

Informácie
O č e n á š o v á, Z.: Analýza roly pracovníkov a pracovníčok prvého kontaktu v práci Centra právnej pomoci ... 369
M a g u r o v á, Z.: Rok 2007 - Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých ... 374

Z vedeckého života
G a b r i š, T.: Správa z konferencie "Monsecho debaty mladých právníku" ... 378

Recenzie a anotácie
Kubu, L. - Hunger, P. - Osina, P.: Teórie práva (E. Bárány) ... 379
Hurdík, J. Inštitucionálni pilire soukromého práva v dynamice vývoje společnosti (J. Švidroň) ... 382
Fekete, I.: Občiansky zákonník. Komentár. (J. Drgonec) ... 387


Articles
Š v i d r o ň, J.: Moral Dimensions of Civil Law ... 301
E l i á š, K.: Component of property and accessories of property ... 322
O v e č k o v á, O.: Some interpretation and application problems of liability of members of the statutory bod ies of stock corporations ... 336
K o p e c k ý, M.: Void administrative decisions (particu larly from the view of the theory and the practice of Czech administrative law) ... 343
B l a ž o, O.: The Quantification of Apprcciability of the Effect on Trade between Member States and on Competition in EC Antitrust Law ... 353

Informations ... 369

From Scientific Life ... 378

Book Reviews and Annotations ... 379

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET