Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2009; 92 (4) )

Obsah

Články
K u k l i š, P.: Právna úprava štátnych symbolov v Slovenskej republike ... 319
N i k o d ý m, D.: K problematike súladu Špeciálneho súdu s Ústavou Slovenskej republiky ... 330
K u r i l o v s k á, L. – T r e l a j, C.: Výpoveď obvineného ako dôkaz v trestnom konaní ... 341
A d a m o v, N.: Vybrané otázky autorského práva v oblasti hudobnej tvorby (I. časť). Problematika citácie, epigónstva a plagiátu v nadväznosti na právnu ochranu hudobného diela ... 351
J a n á č, V.: Prevod listinnej akcie a odstúpenie od zmluvy o kúpe listinnej akcie ... 364

Informácie
V y š n ý, P.: Osobné právo Aztékov so zameraním na aztécke otroctvo ... 375

Z vedeckého života
Š k r o b á k, J.: Pocta profesorovi Slovinskému. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie ... 387
V o z á r, J.: Seminár Korupčné prejavy v súdnictve – príčiny, riešenie ... 389

Recenzie a anotácie
Š a m a l í k, F.: Ústava sevřená v protikladech resaurace (J. Macej) ... 392
J ä g e r, P., M o l e k, P.: Svoboda prejavu. Demokracie, rovnost a svoboda slova (J. Vozár) ... 394
Š k o p, M.: Právo v postmoderní situaci (M. Jančo) ... 396
O n d ř e j, J.: Odzbrojení. Zajištení mezinárodní bezpečnosti (J. Azud) ... 399
Š e v č í k, M. a kol.: Správne právo procesné (R. Jež-ková) ... 402
S o t o l á ř, J.: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (podrobný komentár s judikatúrou) (J. Ulaher) ... 403


Contents

Articles
K u k l i š, P.: Regulation of State symbols in the Slovak Republic ... 319
N i k o d ý m, D.: To the issue of compliance of the Special Court with the Constitution of the Slovak Republic ... 330
K u r i l o v s k á, L. – T r e l a j, C.: Defendant´s deposition as evidence in criminal proceedings ... 341
A d a m o v, N.: Selected issues of the copyright in musical composition (Part I.) Problems of quotation, epigonism and plagiarism in the context of legal protection of a musical piece ... 351
J a n á č, V.: Transfer of registered share certificateandwithdraw from contract of purchase of registered share certificate ... 364

Informations ... 375

From ScientificLife ... 387

Book Reviews and Annotations ... 392

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET