Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2010; 93 (4) )

Obsah

Články
A d a m o v á, Z.: Predhovor ... 283
V o z á r, J.: Úvodné slovo ... 285
Š v i d r o ň, J.: Rozvíjanie tradície česko-slovenskej vedeckej spolupráce v oblasti autorského práva (s mozaikou osobných spomienok) ... 287
T e l e c, I.: Posuzování oprávněnosti změny autorského díla. Metodický náhled podle českého práva ... 303
A d a m o v á, Z.: Digitalizácia kultúrneho dedičstva a jej (perspektívna) budúcnosť v závislosti od sledovania verejných a súkromných záujmov ... 312
V o z á r, J.: Nemajetková ujma a primerané zadosťučinenie v práve nekalej súťaže a v autorskom práve ... 323
K o u k a l, P.: Napodobení názvu nebo vnější úpravy díla (autorskoprávní a nekalosoutěžní pohled) ... 333
Š k r e k o, A.: Film ako výsledok spolupráce tvorcov a producentov ... 344
Š a l o m o u n, M.: Vyvažování zájmů při posuzování případů parodií ... 359
B a č á r o v á, R.: Vyhľadávanie obrázkov na internete z pohľadu autorského práva ... 369
Č e r n ý, M.: Katalogové obchody nebo katalogové podvody? Nová česká právní úprava nekalé soutěže a internetové portály ... 380
K r á l i č k o v á, B.: Autorskoprávna ochrana versus ochrana hospodárskej súťaže (nielen) vo svetle judikatúry komunitárnych súdov ... 390
G o n g o l, T.: Odpovědnost internetových vyhledávačů za zobrazovaný výsledek vyhledávání ... 399
K r o p a j, M. – M a r t i š o v á, M.: Interdisciplinárny pohľad na autorské právo, význam vedeckej práce a vyvažovanie záujmov v slovenskom autorskom práve ... 410


Contents

Articles
A d a m o v á, Z.: Introduction ... 283
V o z á r, J.: Preamble ... 285
Š v i d r o ň, J.: Developing the tradition of Czecho-Slovak scientific cooperation in the field of copyright (with a mosaic of personal memories) ... 287
T e l e c, I.: Assessing the legitimacy of changes of copyright Works. Methodological preview under the Czech law ... 303
A d a m o v á, Z.: Digitalization of the cultural heritage and its (prospective) future depending on the following of public and private interests ... 312
V o z á r, J.: Immaterial prejudice and adequate satisfaction under unfair competition law and copyright law ... 323
K o u k a l, P.: Imitation of the title and external design of the work – copyright and unfair competition protection ... 333
Š k r e k o, A.: Film as the Result of the Cooperation between Authors and Producers ... 344
Š a l o m o u n, M.: Balancing interests in parody cases ... 359
B a č á r o v á, R.: Image Search on Internet from Copyright View ... 369
Č e r n ý, M.: Catalogue Trades or Catalogue Fraudes? New Czech Legal Regulations on Unfair Competition and Internet Portals ... 380
K r á l i č k o v á, B.: Protection of copyright versus protection of competition (not only) in the view of EU courts’ case law ... 390
G o n g o l, T.: Liability of Internet Search Portals for Displayed Searching Results ... 399
K r o p a j, M. – M a r t i š o v á, M.: Interdisciplinary view of copyright law, importance of scientific work and balancing interest in Slovak copyright law ... 410

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET