Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2012; 95 (4) )

Obsah

Članky
K a l e s n á, K: Zneužívanie dominantného postavenia v teórii a v aplikačnej praxi ... 297
Š v i d r o ň, J.: Medzigeneračný pohľad na vývoj práva duševného vlastníctva v slovensko-českej vedeckej spolupráci ... 307
K r o p a j, M.: Niekoľko poznámok o filozofických aspektoch práva duševného vlastníctva ... 313
B a l o g, B.: Zrušenie rozhodnutí o amnestii ústavným zákonom ... 318
C h o v a n c o v á, K.: Výkon medzinárodného rozhodcovského rozsudku v Holandsku – Yukos Capital v OAO Rosneft (praktický príklad) I. časť ... 341
K o u ř i l, P.: K historickému vývoji orgánů veřejné žaloby na území České a Slovenské republiky ... 363

Z vedeckého života
Š v i d r o ň, J. – O v e č k o v á, O. : Súhrn aktivít výskumu Ústavu štátu a práva SAV od roku 2007 do roku 2011 a jeho rozvojové a výskumné zámery na roky 2012 až 2016
... 379

Recenzie a anotácie
Š m i h u l a, D.: Najstaršie dejiny spoločnosti, štátu a práva (P. Vyšný)
... 393
S t e h l í k, V. – H a m u ľ á k, O. – P e t r, M.: Praktikum práva Evropské unie. Vnitřní trh (K. Csach) ... 396
V r š a n s k ý, P. – V a l u c h, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť) (P. Sladký) ... 397
H o r ň á č ek, J.: Konfesné právo upravujúce postavenie gréckokatolíckej cirkvi na území Slovenska po roku 1918 (P. Mosný) ... 400


Contents

Articles
K a l e s n á, K: Abuse of a Dominant Position in Theory and Case Law ... 297
Š v i d r o ň, J.: Inter-generational look on the Intellectual property law’s development within the mutual Slovak and Czech scientific cooperation ... 307
K r o p a j, M.: Some notes relating philosophical aspects of intellectual property rights ... 313
B a l o g, B.: The Annulment of the Decision on Amnesty by the Constitutional Law ... 318
C h o v a n c o v á, K.: Enforcement of international arbitration award in the Netherlands – Yukos Capital vs. OAO Rosneft (practical example) Part I. ... 341
K o u ř i l, P.: The historical development of public action authorities in the Czech and Slovak Republics ... 363

From Scientific Life
Š v i d r o ň, J. – O v e č k o v á, O. : Survey of research activities of the SAS Institute of State and Law in the years 2007 – 2011 and its development and research plans for the years 2012 – 2016 ... 379

Book Reviews and Annotations
Š m i h u l a, D.: The Most Ancient History of Society, State and Law (P. Vyšný) ... 393
S t e h l í k, V. – H a m u ľ á k, O. – P e t r, M.: EU Law Practice. Internal Market (K. Csach) ... 396
V r š a n s k ý, P. – V a l u c h, J. et col.: International Public Law (General Part) (P. Sladký) ... 397
H o r ň á č ek, J.: Confession Law Regulating the Position of the Greek Catholic Church in Slovakia after the Year 1918 (P. Mosný) ... 400

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET