Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2013; 96 (4) )

Obsah

Članky
V é k á s, L.: O novom maďarskom Občianskom zákonníku ... 313
O v e č k o v á, O.: Vývinové tendencie inštitútu premlčania ... 326
T ó t h o v á, L.: Stavba ako predmet občianskoprávnych vzťahov v rozhodovacej činnosti súdov ... 338
B a r a n c o v á, H.: Reformné prístupy k legálnej definícii pojmu zamestnanec a pojmu pracovný pomer ... 354
K l u č k a, J.: Miesto medzinárodných organizácií v kodifikácii medzinárodného práva ... 373
Š m i h u l a, D.: Tendencia dodržiavať právne normy ako vrodená vlastnosť človeka ... 386
G á r d o s - O r o s z, F.: Metódy smerujúce k definícii základných práv v praxi maďarského Ústavného súdu ... 404

Z vedeckého života
Z l o c h a, Ľ.: XXI. Karlovarské právnické dni (správa z konferencie) ... 421
C i s k o, L.: Návrh nariadenia o spoločnom európskom kúpnom práve –. nový právny režim pre vnútroštátny a cezhraničný obchod (správa z konferencie) ... 423

Recenzie a anotácie
B a k e š, M., K a r f í k o v á, M., K o t á b, P., M a r k o v á, H. a kol.: Finační právo (M. Bujňáková, J. Sábo) ... 426
R o n o v s k á, K.: Nové české nadační právo v evropském srovnání (Z. Magurová) ... 429


Contents

Articles
V é k á s, L.: About the new Hungarian Civil Code ... 313
O v e č k o v á, O.: Development trends of the institute of limitation ... 326
T ó t h o v á, L.: The Construction as a Subject of Civil Law Relationships in Decisions of Courts ... 338
B a r a n c o v á, H.: Reform approaches to legal definitions of the terms employee and employment relationship ... 354
K l u č k a, J.: The position of international organizations within the codification of international law ... 373
Š m i h u l a, D.: Tendency toward observance of legal norms as an innate quality of a human ... 386
G á r d o s - O r o s z, F.: Methods towards the definition of fundamental rights in the practice of the Hungarian Constitutional Court ... 404

From Scientific Life
Z l o c h a, Ľ.: The 21st Carlsbad Days of Lawyers (conference proceedings)
... 421
C i s k o, L.: Draft regulation on a common European sales law – New legal regime for domestic and cross-border trade (conference proceedings) ... 423

Book Reviews and Annotations
B a k e š, M., K a r f í k o v á, M., K o t á b, P., M a r k o v á, H. et coll.: .. Financial law (M. Bujňáková, J. Sábo)
... 426
R o n o v s k á, K.: New Czech foundation law in an European comparison (Z. Magurová)
... 429

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET