Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 2015; 98 (4) )

Obsah

Články
B á r á n y, E.: O právnom systéme ... 331
Z a v a d o v á, D.: Generálne klauzuly v procese aplikácie práva ... 338
Z l o c h a, Ľ.: Pojem dobré mravy v kontexte generálnej klauzuly nekalej súťaže ... 354
M a š u r o v á, A. – P a t a k y o v á, M.: Osobitné majetkovoprávne nároky minoritných akcionárov pri cezhraničných zlúčeniach a splynutiach podľa slovenského práva ... 365
Ď u r a n a, M. – S t r a p á č, P.: Započítanie ako spôsob uspokojenia veriteľa v súkromnom práve ... 381

Právo a spotrebiteľ
O v e č k o v á, O.: Vplyv novely § 52 Občianskeho zákonníka na aplikovateľnosť Obchodného zákonníka ... 397

Z vedeckého života
Z l o c h a, Ľ.: Správa z XXIII. ročníka medzinárodnej právnickej konferencie „Karlovarské právnické dny – Karlsbader Juristentage“ ... 417

Recenzie a anotácie
Nový Správny súdny poriadok. Zborník z medzinárodnej konferencie (V. Munková) ... 419
V l a d á r, V.: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve (M. Laclavíková) ... 421


Contents

Articles
B á r á n y, E.: About legal system ... 331
Z a v a d o v á, D.: General clauses in the law application process ... 338
Z l o c h a, Ľ.: The term of standard practices of competition in the context of general clause of unfair competition ... 354
M a š u r o v á, A. – P a t a k y o v á, M.: Specific proprietary claims of minority shareholders in cross-border mergers according to Slovak law ... 365
Ď u r a n a, M. – S t r a p á č, P.: Setting off as the method of satisfaction of creditor in private law ... 381

Law and consumer
O v e č k o v á, O.: Impact of the amendment of Section 52 of the Civil Code on the applicability of the Commercial Code ... 397

From Scientific Life
Z l o c h a, Ľ.: Report from the 23rd International legal conference „Carlsbad Days of Law – Karlsbader Juristentage” ... 417

Book Reviews and Annotations
New Administrative Procedure Code. Proceedings of international conference (V. Munková) ... 419
V l a d á r, V.: Remedia spolii in medieval canon law (M. Laclavíková) ... 421

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET