Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 4 | Ročník 99 | 2016

English version 
Články

Postavenie a povaha judikatúry v novej procesnej právnej úprave ... 259
M o r a v č í k o v á, A.

Nesplnenie – stav de lege lata ... 274
J u r č o v á, M.

Majetková nerovnosť a sociálna funkcia súkromného práva ... 287
L a z a r, J.

Keď sa namieta sudca ... 310
Š e l i g a, J.

Teoretické východiská konceptu militantnej demokracie ... 331
P u š k á r o v á, E.

 

Z vedeckého života

XIX. Medzinárodná vedecká konferencia z cyklu „Kultúra strednej Európy“ na tému „Zastupiteľské systémy a parlamentarizmus v strednej Európe v historickom vývoji“ ... 353
L a c l a v í k o v á, M. – S i s k o v i č, Š.

 

Recenzie a anotácie

Významní slovenskí právnici z Liptova (Gajdošová, M.) ... 357
V o z á r, J.

Právní systémy Dálného východu I. (Brőstl, A.) ... 361
T o m á š e k, M.

Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi (Gábriš, T.) ... 364
V y š n ý, P.

Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva (Magurová, H.) ... 366
V e t e r n í k o v á, M.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET