Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 4 | Ročník 100 | 2017

English version 

Články

Právny pluralizmus II. ... 327
B á r á n y, E.

Právní slušnost (ekvita) a soukromé právo ... 337
E l i á š, K.

Vyvrátiteľná domnienka dobrej povesti právnickej osoby ... 361
Z l o c h a, Ľ.

Imunita štátu v medzinárodnej arbitrážnej a obchodnej praxi. I. časť. Historický vývoj, zmluvné vzdanie sa imunity ... 372
C h o v a n c o v á, K.

Verejná výskumná inštitúcia ako nový typ právnickej osoby ... 391
M a g u r o v á, Z.

Retrospektívny pohľad na právnu úpravu predmetu a rozsahu dokazovania v prípravnom konaní v období rokov 1950 až 1961 ... 400
P o l á k, P.

Právo a spotrebiteľ

Generálna klauzula nekalých obchodných praktík a praktiky nekalé podľa generálnej klauzuly – ďalšia normatívna mačka vo vreci? ... 412
Z a v a d o v á, D.

Sto rokov Právneho obzoru

Vydavatelia Právneho obzoru ... 426
O v e č k o v á, O.

Z vedeckého života

Ladislav Košťa – prvý riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV ... 432
V o z á r, J.

Jubilejný XXV. ročník Karlovarských právnických dní ... 433
V o z á r, J.

Ilmar Tammelo, muž z inej platény. Poohliadnutie pri príležitosti 100. výročia narodenia ... 434
B r ö s t l, A. – J ä r v e l a i d, P.

Vyučovanie duševného vlastníctva na univerzitách ... 438
K r o p a j, M.

Prezentácia Ústavu teórie práva Gustava Radbrucha zriadeného na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ... 442
G a j d o š í k o v á, Ľ.

Recenzie a anotácie

Instituty českého mezinárodního práva soukromého (K. Csach) ... 443
R o z e h n a l o v á, N.

Manželstvo a manželskoprávne vzťahy vo svetle prvej kodifikácie československého rodinného práva 1949 (V. Valková) ... 451
Š o š k o v á, I.

Eichmann v Jeruzaleme. Správa o banalite zla (M. Števček) ... 454
A r e d t o v á, H.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET