Právny obzor

4

Ročník 103

2020

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 4 | Ročník 103 | 2020

English version 

Články

COVID-19 a renesancia domáckej práce ... 243
B a r a n c o v á, H.

Dôsledky právneho pluralizmu pre právnickú metodológiu ... 258
B á r á n y, E.

Právo pridať sa k prevodu (tag-along právo) ... 271
J a n á č, V.

Spravodlivý trest ... 281
K u r i l o v s k á, L., Š i š u l á k, S.

Povaha práva v teórii a praxi ... 297
R a n g l, J.

Recenzie a anotácie

O n d ř e j e k, P.: Koncepce práva jako systému (E. Bárány) ... 312

M a c h á l e k, V.: Prezident lidskosti – životní příběh Emila Háchy (J. Neumann) ... 315

G i b a, M. a kol.: Ústavné právo (D. Takács, D. Demjanovič) ... 318

ISSN 0032-6984

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2020 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET