Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(5) )

Články
Azud J.: Niektoré medzinárodné aspekty a problémy konverzie ... 401
Hanes D.: Následky omeškania plnenia vkladovej povinnosti na peňažný vklad v spoločnosti s ručením obmedzeným ... 413
Čič M. - Gašparovič I.: O novele Trestného poriadku (zákon č. 558/1991 Zb.) ... 421
Drgonec J.: Právne otázky medicínskych výkonov na plánovanie rodičovstva (I. časť) ... 436
Profant M.: Vznik a skončenie pracovného pomeru založeného vymenovaním podľa poslednej novely Zákonníka práce ... 444
Privatizácia - riešenie a otvorené problémy ...
Hudák J.: K právnej úprave vzťahov v procese privatizácie v súčasnej etape vývoja poľnohospodárskych družstiev ... 454

Diskusia
Valentovič Z. - Vršanský P. - Šebesta Š. Strážnická V. - Azud J.: Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách a vnútroštátna právna úprava ČSFR ... 469

Z vedeckého života
Magurová Z.: Americko - slovenské kontakty (jar 1992) ... 480

Recenzie a anotácie
V. Knapp: Základy porovnávacej právnej vedy (I. Hruškovič) ... 483
F. Dünkel: Freiheitsentzung für junges Rechtsbrecher (G. Nikšová) ... 485
Dejiny Slovenska III (L. Hubenák) ... 488
C. Kamenova: Meždunarodnopravna zakrila na investicite (C. Kandráčová) ... 490

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET