Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1993; 76(5) )

Články
Prusák J.: Vydávanie a zrušovanie všeobecne záväzných nariadení obce v systéme tvorby slovenského práva ... 425
Krsková A.: Otázniky nad profesijným tajomstvom ... 443
Barinková M. - Dobrovičová G.: Pramene práva a kolektívne zmluvy ... 456
Barancová E.: Realizácia subjektívnych práv a právnych povinností v pracovnoprávnych vzťahoch ... 463
Prochotský F.: Poistenie zodpovednosti za škodu ... 470
Grúň Ľ.: Štyridsať rokov od štátnej monopolizácie devízového hospodárstva v Československu ... 482
Černejová A.: Postavenie a právomoc úradu pre hospodársku súťaž na Slovensku a v niektorých ďalších krajinách ... 497
Hamala R.: Východiská a podoby zahraničnej politiky škandinávskych krajín ... 508
Zavacká K.: Pohľad na tradíciu parlamentarizmu v Československu ... 517

Z vedeckého života
Azud J.: otázniky bezpečnosti štátov KBSE (Na okraj seminára Fóra pre vzájomnú bezpečnosť KBSE o kódexe správania sa štátov v ich vzájomných vzťahoch) ... 522
Zoznam právnych predpisov vyhlásených a oznámených v Sbírce zákonů České republiky. Ročník 1993 ... 526

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET