Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1994; 77(5) )

Články
Weinberger O.: Demokracie mezi propagandou a otevřenou společností ... 441
Bárány E.: Čo je právo? ... 449
Rozin E.: Pramene idey právneho štátu ... 467
Somorová Ľ.: Súčasná situácia v trendoch právnej ochrany národnostných menšín ... 475
Drgonec J.: Právomoc Ústavného súdu SR a ďalších súdov pri ochrane práv fyzických a právnických osôb ... 488
Řehůřek M.: Právna úprava inštitútu verejnej správy de lege ferenda ... 503
Thurzová M.: Postavenie volených funkcionárov obce v pracovných vzťahoch ... 517
Barancová H.: Dohoda o vykonaní práce a zmluva o dielo podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka SR ... 524
Švidroň J.: Aktuálne úlohy autorského práva pri vzniku SR (Habilitačná prednáška) ... 527

Z vedeckého života
Lazar J.: Životné jubileum JUDr. Jozefa Klapáča ... 536
Bujňáková M.: Vedecká konferencia o problematike obchodných spoločností ... 537

Recenzie a anotácie
G. Sartori: Teória demokracie (J. Čipkár) ... 540
J. Imbert: Trest smrti (R. Fico) ... 542

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET