Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1995; 78(5) )

Články
Colotka P.: Prípis k histórii pojmu "Rechtstaat" ... 353
Bröstl A.: K princípom právneho štátu ... 359
Bárány E.: Zabudnutý predpoklad právneho štátu ... 363
Gerloch A.: Mocenská omezení v právním státě a mocenské zajištění právního státu ... 370
Hohoš L.: Právny štát v postmodernej (?) dobe ... 377
Beneč Š.: Ústavné postavenie prokuratúry ... 385
Orosz L.: Princíp deľby moci v ústavnom systéme Slovenskej republiky ... 391
Dobrovičová G.: Rozhodnutia ústavného súdu Slovenskej republiky a pramene práva ... 401
Macháček L.: Stratégia legitimizácie a legislatívny proces v tvorbe štátnej politiky mládeže v Slovenskej republike ... 407
Čipkár J.: K etickým aspektom právneho štátu ... 416
Večeřa, M.: Moderní stát jako právní a sociální stát ... 421
Gajdošíková Ľ.: Sociálny štát a právo sociálneho zabezpečenia ... 427
Čambáliková M.: Inštitúcie sociálneho partnerstva a právny štát ... 435
Kanárik I.: Právny štát a politika ... 444
Houbová D.: Právní účinky nálezů Ústavního soudu České republiky ... 451
The Conference "Rechtsstaat" in the History and in the Contemporary Times (Summary) ... 456

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET