Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1996; 79(5) )

Články
Žitňanská L.: Základné právne predpoklady hospodárskej súťaže v podmienkach Slovenskej republiky ... 367
Svák J.: Konvergencie v právnych systémoch ... 382
Řehůřek M.: Moderná verejná správa v občianskej spoločnosti ... 399
Mogelská J.: Platná úprava medzinárodnej zmluvy v Slovenskej republike ... 408
Barinková M.: Kvalifikačné a stabilizačné dohody v Zákonníku práce ... 415
Kerecman P.: Trestnoprávne aspekty samovrážd ... 421
Bejček J.: O etice kontrahenta ... 429
Králik J.: Spoločné korene "európskeho práva" ... 435

Z vedeckého života
Vozár J.: Konferencia "Reklama a samoregulácia" ... 442

Recenzie a anotácie
W. Welsch: Postmoderna - pluralita jako etická a politická hodnota (P. Colotka) ... 444
W. Jens - H. Küng: Menschen würdig sterben (J. Vozár) ... 448

Správy
Správa o obhajobe kandidátskej dizertačnej práce JUDr. J. Vozára (V. Kuvíčková) ... 451

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET