Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1997; 80(5) )

80 rokov časopisu Právny obzor (O. Ovečková) ... 471
Príhlas ku obecenstvu (prevzaré z Právneho obzoru 1917, č. 1, roč. 1) ... 475
Luby, Š.: Založenie Právneho obzoru a začiatky slovenskej písanej právnej vedy (prevzaté z Právneho obzoru 1967, č. 6, roč. 50, š. 490-500) ... 476
Prehľad hlavných a zodpovedných redaktorov časopisu Právny obzor 1918-1997 ... 485

Články
Svák, J.: Nezávislosť súdnictva a zodpovednosť sudcov ... 487
Abrahámová, E.: Interpretačné postupy v práve ... 498
Nikodým, D.: K uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky o výklade čl. 72 a č. 93 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ... 505
Pap, G - Orosz, L.: Voľby prezidenta republiky, ľudové hlasovanie a súvisiace rozhodnutia ústavného súdu v Maďarskej republike ... 509
Lipšic, D.: Problémy právnej úpravy konkurzu a vyrovnania a návrhy de lege ferenda ... 518
Vozár, J.: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky III ... 536
Grúň, L.: Daňové reformy na pozadí vývoja daňového práva od vzniku Československej republiky do roku 1945 ... 544
Bröstl, A.: K chápaniu práva v právnom štáte (Habilitačná prednáška) ... 556

Z vedeckého života
Seman, T.: Poznatky zo seminára o vzájomnom uznávaní odbornej kvalifikácie ... 565

Recenzie a anotácie
A. Krsková: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia (T. Valent) ... 568
O. Weinberger: Alternative Handlungstheorie. Gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit Gerg Henrik von Wrights praktischer Philosophie (A. Bröstl) ... 571
M Večeřa: Teorie sociálního státu (J. Prusák) ... 573

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET