Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1998; 81(5) )

Články
Hanzel, M.: Niekoľko myšlienok na začiatok konferencie ... 423
Mašľanyová, D.: Diferenciácia trestnej zodpovednosti a kategorizácia deliktov ... 426
Ďurana, V.: Formálno-materiálny prístup k chápaniu trestného činu ... 432
Kalvodová, V.: Novely trestního zákona, změny v českém sankčním systému a princíp soudcovské individualizace ... 439
Nováková, Š.: Trestní odpovědnost právnických osob ... 444
Toman, P.: Náležitosti veku z hľadiska trestnej zodpovednosti ... 447
Kuchta, J.: K problematice přiměřenosti jednání v nutné obraně v českém trestním právu ... 453
Polák, P.: Formy a organizácia prípravného trestného konania, miesto a úlohy Policajného zboru v ňom ... 460
Ivor, J.: Aktuálne problémy zadržania osoby pre účely trestného konania ... 467
Hanzel, M.: Právo občana na spravodlivý súdny proces ... 471
Report from the scientific conference "Material Law and Adjective Law Problems of the Criminal Liability" ... 477

Z vedeckého života
Viktoryová, J.: Sympózium "Etika policajta v Európe zajtrajška" ... 479
Mašľanyová, D.: Vedecká konferencia "Trestnoprávne zásahy do základných ľudských práv a slobôd" ... 485

Recenzie a anotácie
Právnická fakulta Univerzity Karlovy 1938 - 1998. Jubilejní sborník (O. Ovečková) ... 490
Miroslav Had - Luděk Urban, Evropská společenství - první pilíř Evropské unie (E. Benčeková) ... 491
Robert Heuser - Thomas Weigend: Das Strafprozessgesetz der Volksrepublik China in vergleichender perspektive (Zákon o trestnom procese Čínskej ľudovej republiky v porovnávacej perspektíve) (A. Bröstl) ... 494

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET