Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 1999; 82(5) )

Články
Čipkár, J.: Immanuel Kant a jeho koncepcia „večného mieru" ... 365
Beňa, J.: Medzinárodnoprávna rovina kreácie a jestvovania vojnového slovenského štátu ... 381
Somorová, Ľ.: Práva národnostných menšín v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (Habilitačná prednáška) ... 390
Nikodým, D.: Referendum z pohľadu novelizácie Ústavy Slovenskej republiky ... 404
Mazák, J.: Niektoré otázky uplatnenia nárokov zo zmenky v civilnom spore ... 409
Barancová, H.: K súčasnému stavu a novým úlohám pracovného práva ... 425
Fiala, J.: Společné jmění manželů v ČR ... 434

Recenzie a anotácie
I. I. Lukašuk: Meždunarodnoje pravo. Obščaja časť (J. Azud) ... 450
J. Chovanec: Volebný slovník - voľby prezidenta Slovenskej republiky (M. Gašpar) ... 452
A. Miháliková - Ľ. Horniaková: Finančné a menové vzťahy v teórii a praxi (A. Pauličková) ... 454

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET