Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2001; 84(5) )

Články
Nikodým, D.: Tretia novela Ústavy Slovenskej republiky ... 373
Řehůřek, M.: Demokratický potenciál verejnej správy ... 386
Havlan, P.: Zamyšlení nad tzv. veřejným vlastnictvím a jeho perspektivami ... 397
Švidroň, J.: Súvislosti práva proti nekalej súťaži s autorským a mediálnym právom ... 404
Oleksik, R.: O prístupe k vertikálnym dohodám v niektorých zahraničných právnych úpravách ... 426

Informácie
Beňa, J.: Poznámky k vzniku medzinárodného práva ... 439
Králičková, Z.: Pěstounská péče a její místo v rámci institutů náhradní výchovy v právním řádu České republiky ... 443

Z vedeckého života
Babčák, V.: Sedemdesiatiny prof. JUDr. Jozefa Suchožu, DrSc. ... 457
Mencerová, I.: Správa z obhajoby dizertačnej práce Mgr. Romana Tomana „Osobitné spôsoby konania v trestnom konaní“ ... 458

Recenzie a anotácie
Sotolář, J.: Kompetenčné právo v územnej samospráve (T. Seman) ... 461
Macková, Z.: Princíp solidarity v práve sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky (M. Thurzová) ... 462

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET