Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2004; 87(5) )

Články
Prott, L. V.: UNESCO a UNIDROIT: Partnerstvo proti nezákonnému obchodovaniu s kultúrnymi predmetmi ... 379
Wojtczaková, S.: Lex retro non agit. Obsah zásady - teoretická analýza ... 394
Domańska, A.: Pojem a normatívny význam ústavných zásad sociálnej spravodlivosti ... 402
Orosz, L.: Právnické osoby ako subjekty základných práv a slobôd ... 416
Tokár, A.: Vzťah Európskej únie a členských štátov v zrkadle navrhovanej Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu ... 437

Diskusia
Návrh Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu. Vedecký seminár Ústavu štátu a práva SAV ... 448

Z vedeckého života
Večeřa, M.: Mezinárodní vědecká konference věnovaná místu a roli zákona v kontinentálním typu právní kultury ... 454

Recenzie a anotácie
Nižňanský, E., Kamenec, I., Hradská, K.: Dokumenty o Holokauste na Slovensku (1938 - 1945) (K. Zavacká) ... 457
Dorota, M.: Notariat drugiej Rzeczypospolitej (M. Laclavíková) ... 460
Dror, Yehezkel: The Capacity to Govern: A Report to the Cluf of Rome (Schopnosť vládnuť: Správa pre Rímsky klub) (V. Virová) ... 463

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET