Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2006; 89 (5) )

Články

M a z á k, J.: Vývoj občianskeho procesného práva po roku 1991 a po vstupe Slovenska do Európskej únie (Inauguračná prednáška) ... 407
B á r á n y, E.: Kde je spravodlivosť? ... 416
S t r á ž n i c k á, V.: Ochrana ľudských práv v Európskej únii v kontexte judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva ... 426
T o k á r, A.: Zmluva o Ústave pre Európu - symbol zjednocujúcej sa Európy? ... 435
C s a c h, K.: Výklad harmonizovaných právnych predpisov v Slovenskej republike ... 444
K u k l i š, Ľ.: Problematika zaraďovania reklamy do televízneho vysielania technikou delenej obrazovky (splitscreen advertising) ... 461

Z vedeckého života

O v e č k o v á, O.: K významnému jubileu profesora Jozefa Suchožu ... 470
C o l o t k a, P.: Aktuálne otázky európskeho práva ľudských práv ... 471
L a c l a v í k o v á, M. - Š v e c o v á, A.: Stretnutie zástupcov katedier právnych dejín právnických fakúlt z Českej a Slovenskej republiky organizované Právnickou fakultou Západočeskej univerzity v Plzni ... 476
K r o š l á k, D.: Spomienka na Viktora Knappa ... 478

Recenzie a anotácie
Procházka, R.: Dobrá vôľa, spravodlivý rozum (Hodnoty a princípy v súdnej praxi) (P. Colotka) ... 481
Jankuv, J.: Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ľudských práv (J. Azud) ... 482


Articles

M a z á k, J.: Development of civil procedure law since 1991 and after accession of Slovakia to the European Union (Inaugural Lecture) ... 407
B á r á n y, E.: Where is justice? ... 416
S t r á ž n i c k á, V.: Protection of Human Rights in the European Union in Context of Jurisprudence of the European Court of Human Rights ... 426
T o k á r, A.: The Treaty establishing a Constitution for Europe - a symbol of unifying Europe? ... 435
C s a c h, K.: Interpretation of Harmonized Legal Rules in the Slovak Republic ... 444
K u k l i š, Ľ.: Splitscreen advertising in Slovak Republic ... 461

From Scientific Life ... 470

Book Reviews and Annotations ... 481

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET