Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2007; 90 (5) )

Články
N i k o d ý m, D.: Kompatibilita ústavného systému ... 391
Z á v a d s k á, E.: Budúcnosť správneho súdnictva na Slovensku (Náčrt aktuálnych problémov) ... 398
H o d á s, M.: Zapretie otcovstva určeného v rozpore s biologickou realitou a právo na informované sebaurčenie ... 414
K l á t i k, J.: Zodpovednosť za spreneveru prostriedkov z rozpočtu EÚ ... 424

Diskusia
M a j e r č á k, T.: Právo na život v právnom poriadku Slovenskej republiky ... 434

Informácie
P o l č á k, R.: Správci on-line světa: Pojen a koncepce právní odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti ... 447
M a g u r o v á, Z.: Rok 2007 - Európsky rok rovnosti príležitostí pre všetkých ... 460

Recenzie a anotácie
Wintr, J.: Říše principů. Obecne a odvětvové principy současného českého práva (J. Svák) ... 463
Spáčil, J., Věcná břemena v občanském zákonníku (Š. Beneč) ... 465
Schwenzer, I. - Dimsey, M.: Model Family Code. From a Globam Perspective (Z. Králičková) ... 466
Bak, J. M. a kol.: Decreta Regni Mediavelis Hungarine: The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary (T. Gábriš) ... 470


Articles
N i k o d ý m, D.: Compatibility of constitutional system ... 391
Z á v a d s k á, E.: Future of administrative justice in Slovakia (Outline of topical problems) ... 398
H o d á s, M.: The denial of paternity established in contradiction with the biological reality and the right to informed self-determination ... 414
K l á t i k, J.: Liability for the misappropriation of funds from the EU budget ... 424

Discussion ... 434

Informations ... 447

Book Reviews and Annotations ... 463

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET