Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2008; 91 (5) )

Články
B á r á n y, E.: Obsah a forma v určení platnosti práva ... 363
H a l á s z, I.: Volebné hranice politického spoločenstva na štátnej úrovni a hlavné kritériá definície členstva ... 376
H a n d r l i c a, J.: Primárne európske právo a energetický priemysel ... 388
Š v i d r o ň, J.: Tvorba vedeckého systému práva duševného vlastníctva. I. časť: Obdobie pred rokom 1989 ... 416
K a r a b e c, Z.: Zkoumání trestní politiky ... 427
D e m e k, P.: Formy realizácie sociálnych práv v pracovnom procese ... 435

Informácie
C o l o t k a, P.: Právna štátnosť a členstvo v Európskej únii ... 452
C r h a, M.: Organizace amerických států a její unifikační snahy s akcentem na kolizní závazkové právo ... 456

Z vedeckého života
V y š n ý, P. – P ú c h o v s k ý, J. – Š v e c o v á, A.: Za pani docentkou JUDr. Gertrudou Železkovovou, PhD. ... 463

Recenzie a anotácie
I z d e b s k i, H.: Hisotira myśli politycznej i prawnej (Dejiny politického a právneho myslenia) (Bröstl, A.) ... 465
D a m o h o r s k ý, M. a kol.: Právo životního prostředí (Wáclavová, L.) ... 467
V a l e š, L.: Zrod demokratických politických systémů okresů Klatovy, Domažlice a Tachov a jejich vývoj v 90. letech 20. století (Kormuth, J.) ... 469
Š i š k o v á, N. – S t e h l í k, V.: Evropské právo 1. Ústavní základy Evropské unie (Azud, J.) ... 470
C h o v a n c o v á, K. – V a l e n t, T.: Filozofia pre právnikov (filozoficko-právne aspekty) (Ficová, S.) ... 473
S r e b a l o v á, M.: Príručka s príkladmi a úlohami zo správneho práva procesného (Vačok, J.) ... 474


Articles
B á r á n y, E.: Content and form in establishment of the positiveness of law ... 363
H a l á s z, I.: The electoral borders of the political community on the state level and the main criterias of membership ... 376
H a n d r l i c a, J.: The EC Treaty Rules and the Energy Sector ... 388
Š v i d r o ň, J.: The formation of scientific system of intellectual property law. Part I.: Period before year 1989 ... 416
K a r a b e c, Z.: Inquiry into penal policy ... 427
D e m e k, P.: Forms of implementation of social rights in the working process ... 435

Informations ... 452

From Scientific Life ... 463

Book Reviews and Annotations ... 465

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET