Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2011; 94 (5) )

Obsah

Články
G a l d u n o v á, K.: Vybrané aspekty trestného činu agresie definovaného počas hodnotiacej konferencie k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu ... 441
L i n d á k o v á, M.: Príkaz na zaistenie dôkazov v Európskej únii ... 454
K l i m e k, L.: Genéza európskeho zatýkacieho rozkazu a proces jeho implementácie v Slovenskej republike ... 462
B u l l a, M., Š v e c, M.: Právna úprava nadnárodného štrajku ako nevyhnutná podmienka globálneho trhu práce ... 483

Zo zahraničia
V í t ě z, M.: Zmluva o faktoringu ... 501

Z vedeckého života
I v a n e c k á, M., M a r j á k, D.: Správa z medzinárodnej konferencie Hospodárstvo a právo ... 518

Recenzie a anotácie
K r s k o v á, A.: Dejiny politickej a právnej filozofie (M. Káčer) ... 521
J i r á s e k, J.: Listina a současnost – Sborník příspěvků sekce ústavního práva, předsesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2010 (M. Hodás) ... 523
Studie z mezinárodního práva. Proměny mezinárodního práva a jeho nauky. Vybrané koncepty (J. Azud) ... 525
Súdne reči a veľké súdne procesy podľa justiniánskych Digest a iných prameňov rímskeho práva (B. Antalová) ... 527


Contents

Articles
G a l d u n o v á, K.: Some Issues on a Crime of Aggression as defined during the Review Conference to the Rome Statute of International Criminal Court ... 441
L i n d á k o v á, M.: Order to take evidence in the European Union ... 454
K l i m e k, L.: Genesis of European arrest warrant and process of its implementation in the Slovak Republic ... 462
B u l l a, M., Š v e c, M.: Legal regulation of supranational strike as a prerequisite of global labour market ... 483

From abroad
V í t ě z, M.: Factoring Contract ... 501

From Scientific Life
I v a n e c k á, M., M a r j á k, D.: Report from the international conference Economy and Law ... 518

Book Reviews and Annotations
K r s k o v á, A.: History of political and legal philosophy (M. Káčer) ... 521
J i r á s e k, J.: A deed and the present – Collection of the Constitutional Law Section papers presented on the international scientific conference “Olomouc Days of Law 2010” (M. Hodás) ... 523
International law study. Transformations of international law and its theory. Selected concepts (J. Azud) ... 525
Court speeches and big trials according to Justinian’s Digests and other sources of Roman law (B. Antalová) ... 527

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET