Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5 ( PRÁVNY OBZOR 2013; 96 (5) )

Obsah

Članky
Nová koncepcia autorského práva – súčasný pohľad a budúce smerovanie. Predhovor k monotematickému číslu Právneho obzoru ... 433
T e l e c, I.: Souhlas, nebo licenční závazek? ... 435
G r e g u š o v á, D. – C h l i p a l a, M.: Slobodný softvér a softvér s voľným kódom (Licenčné podmienky pre slobodný softvér) ... 447
A d a m o v á, Z.: Autorské právo de lege ferenda ... 459
H u s o v e c, M.: Verejný záujem v autorskom práve. Výnimky a obmedzenia – reštriktívne? ... 472
Š k r e k o, A.: Harmonizácia kolektívnej správy ... 499
P r c h a l, P.: K mezinárodním maximům právní úpravy osiřelých děl ... 509
K r á l i č k o v á, B.: Kolektívna správa práv versus súťažné právo z hľadiska najnovších legislatívnych snáh na úrovni Európskej únie ... 517
B a č á r o v á, R.: Výnimky a obmedzenia autorského práva z pohľadu knižníc vo svetle zmien autorského zákona ... 528


Contents

Articles
The new conception of copyright law – present perspective and future development. Preface to the monothematic issue of Právny obzor ... 433
T e l e c, I.: Approval or license obligation? ... 435
G r e g u š o v á, D. – C h l i p a l a, M.: Free software and open source software (License terms for free software) ... 447
A d a m o v á, Z.: Copyright Law de lege ferenda ... 459
H u s o v e c, M.: Public interest in the copyright law. Exceptions and limitations – restrictively? ... 472
Š k r e k o, A.: The Harmonization of the Collective Management ... 499
P r c h a l, P.: On the Issue of International Maxima of Orphan Works Legislation ... 509
K r á l i č k o v á, B.: Collective management of rights versus competition law in the light of the latest legislative efforts at the level of the European Union ... 517
B a č á r o v á, R.: Exceptions and limitations to copyright from the perspective of libraries in the light of the changes to the Copyright Act ... 528

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET