Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 5 | Ročník 100 | 2017

English version 

Články

Imunita štátu v medzinárodnej arbitrážnej a obchodnej praxi. II. časť. – Politické a ústavnoprávne aspekty ... 459
C h o v a n c o v á, K.

Všeobecné pravidlo proti zneužívaniu v oblasti dane z príjmov a rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie ... 476
D u r a č i n s k á, M. – D u r a č i n s k á, J.

Potreba právnej úpravy správneho trestania na príklade zásady zákazu zmeny k horšiemu ... 495
V a č o k, J.

K zásade presvedčivosti rozhodnutia ... 503
T u r č a n, M.

Orgány verejnej výskumnej inštitúcie ... 513
J a n á č, V.

Právo a spotrebiteľ

Povinná mediácia v spotrebiteľských sporoch ako podmienka prípustnosti žaloby spotrebiteľa (rozsudok Súdneho dvora zo 14. júna 2017, Menini a Rampanelli, C-75/16, EU:C:2017:457) ... 523
J á n o š í k o v á, M.

Sto rokov Právneho obzoru

Význam Právneho obzoru pri formovaní a ustálovaní slovenskej právnej terminológie ... 527
O v e č k o v á, O.

Z vedeckého života

10 rokov sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva ... 532
C i s k o, L.

Správa z konferencie Zásady zákona o správnom trestaní ... 534
B e d e, D.

Recenzie a anotácie

Š t e v č e k, M., F i c o v á, S., B a r i c o v á, J., M e s i a r k i n o v á, S., B a j á n k o v á, J., T o m a š o v i č, M. a kol.: Civilný sporový poriadok. Komentár (J. Vozár) ... 538

M o r e, T.: Utópia (D. Šmihula) ... 539

H a p l a, M.: Dělba moci a nezávislost justice (R. Kasinec) ... 543

G e a r t t y, C.: On the Fantasy Island: Britain, Europe and Human Rights (L. Berdisová) ... 544

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET