Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 5-6 ( PRÁVNY OBZOR 2002; 85(5-6) )

Články
Řehůřek, M.: Racionálnosť verejnej správy ... 387
Nikodým, D.: Referendum (aktuálne otázky) ... 398
Bárány, E.: (Ne)spravodlivosť práva v postmodernej situácii ... 412
Zavacká, K.: K tradícii nariaďovacej právomoci na Slovensku (I. časť) ... 428
Pikna, B.: Charakteristika acquis communautaire justice a vnitřních věcí z pohledu asociovaných zemí ... 452
Sedláková, B.: Niektoré problémy aproximácie práva v Slovenskej republike ... 461
Lisánsky, M.: Medzinárodný trestný súd a Slovenská republika ... 478
Lapšanský, L.: Verejnoprávna úprava oblasti periodickej tlače vo Francúzsku ... 401

Informácie
Šišková, N.: Úprava lidských práv v primárním a sekundárním právu ES/EU ... 511

Z vedeckého života
Švidroň, J.: Slávnostný kongres k 75. výročiu vzniku Medzinárodného ústavu pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT) - Svetová harmonizácia súkromného práva a regionálna ekonomická integrácia ... 526
Irsáková, A.: VII. Lubyho právnické dni. Medzinárodná vedecká konferencia: Zabezpečenie pohľadávok a ich uspokojenie ... 532
Lengyelová, D.: Správa z podujatia Jesenná škola práva - Právny štát: koncepcie a každodennosť ... 535
Capíková, S.: České právne myslenie a logika - minulosť a perspektívy ... 536

Recenzie a anotácie
Bubelini, J.: Prevencia kriminality (základy kriminálnej prevencie a preventológie s aplikáciami na činnosť verejnej správy a polície) (F. Šinka) ... 539
Palúš, I.: Štátne právo porovnávacie (J. Chovanec) ... 541
Upendra Baxi: The future of Human Rights (Budúcnosť ľudských práv) (E. Bárány) ... 543
Ševčík, V.: Právo a ústavnost v České republice (R. Procházka) ... 546
Chovanec, J.: Slovenská republika. Budovanie suverénneho štátu (L. Hubenák) ... 549
Beňa, J.: Slovensko a Benešove dekréty (P. Macko) ... 551

Celoročný obsah ... 553

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET