Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1993; 76(6) )

Články
Dietz A.: Autorské osobnostné právo vo svetle harmonizačných zámerov Komisie Európskeho spoločenstva ... 533
Krsková A.: Slovenské právnictvo a európska deontológia ... 547
Vozár J.: Právo na smrť ... 552
Kukliš P.: Vzťah miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy ... 565
Gašpar M.: Koncepcia vysokej školy a jej možné zakotvenie v pripravovanom zákone o vysokých školách ... 575
Hanes D.: Zmena spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným ... 588
Prochotský F.: Poistenie zodpovednosti za škodu (II. časť) ... 598
Černejová A.: Platnosť kartelových dohôd a dohôd o fúzii ... 615
Barancová E.: Právne poistenie pracovníkov ... 621

Z vedeckého života
Fico R.: Zákonodarstvo v právnom štáte ... 627
Ovečková O.: Životné jubileum akademika Viktora Knappa ... 628
Kukliš P.: Za JUDr. Petrom Mozolíkom ... 629
Gašpar M.: In memoriam doc. JUDr. Mikuláša Mikolaja, CSc. ... 630

Diskusia
Vozár J.: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače (Pohľad na problematiku cez súdne rozhodnutia v Rakúsku) ... 632
Fellowships at the Institute of Advanced Legal Studies ... 635
Zoznam právnych predpisov vyhlásených a oznámených v Sbírce zákonů České republiky. Ročník 1993 ... 636

Celoročný obsah ... 641

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET