Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1994; 77(6) )

Články
Oman R.: Budúcnosť duševného vlastníctva po Uruguajskom kole GATT ... 545
Drgonec J.: Právo na osobnú slobodu a jeho obmedzenie zo zdravotných dôvodov a úloha zákonného zástupcu pri ochrane osobnej slobody zastupovanej osoby ... 565
Vozár J.: Eutanázia - úvahy de lege ferenda ... 578
Zavacká K.: Mládež v niektorých právnych normách slovenského štátu v rokoch 1943 - 1944 ... 588
Svák J.: Delegovaná legislatíva v Kanade ... 593
Krsková A.: Francúzska právna filozofia cez priezor Archives de Philosophie du droit ... 601

Informácie
Kukliš P.: Podnetné materiály z oblasti miestnej samosprávy ... 608
Pavlova E. I.: Agrárna reforma v Rusku ... 617

Z vedeckého života
Štefanovič M.: XIV. medzinárodný kongres porovnávacej právnej vedy ... 620
Štefanovič M.: Súčasný vývoj úlohy štátu v poľnohospodárstve ... 623
Olešovský S.: O dvoch medzinárodných podujatiach na tému "Autori a autorské organizácie v trhovej ekonomike" ... 625

Recenzie a anotácie
J. a A. Camilleri - J. Falk: The End of Sovereignty? The Polities of Shrinking and Fragmenting World (E. Bárány) ... 628
J. G. Riddall: Jurisprudence (A. Bröstl) ... 632

Celoročný obsah ... 634

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET