Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1995; 78(6) )

Články
Zavacká K.: Právny štát ako demokratický štát ... 465
Roško R.: K teórii troch druhov občianstva v kontexte budovania právneho štátu ... 469
Pinz J.: Charakteristika práva v moderním právním státě ... 473
Chovanec J.: Ústavnoprávne postavenie národnostných menšín a etnických skupín a právny štát ... 482
Malcevová E.: Súčasné miesto občana v právnom štáte ... 485
Kráľ J.: Ústava Slovenskej republiky a ústavné právo ... 488
Strážnická V.: Medzinárodnoprávna subjektivita Európskych spoločenstiev ... 494
Mathern V.: Úvahy o väzbe ... 505

Informácie
Šebesta Š.: Publikovanie dokumentov, na ktoré odkazuje základná zmluva Slovenskej republiky ... 510
Gašpar M.: K teórii súdnych a mimosúdnych prostriedkov ochrany práv ... 514
Vozár J.: Právna úprava interrupcií v SRN ... 517

Recenzie a anotácie
J. Drgonec: Tlačové právo na Slovensku (J. Vozár) ... 520
A. Bin - Nun: The Law of the State of Israel (A. Bröstl) ... 522
F. Poredoš: Rozdelenie a zjednotenie Nemecka (J. Azud) ... 525

Celoročný obsah ... 527

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET