Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1996; 79(6) )

Články
Blaho P.: Sedemdesiatpäť rokov založenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ... 453
Sabo M.: K problému primeranosti predmetu zákonného záložného práva ... 458
Ovečková O.: Zabezpečenie záväzkov v obchodnom práve ... 460
Bejček J.: K akcesoritě zajistění ... 466
Adamcová Ľ.: Problémy zabezpečenia záväzkov v praxi bánk ... 473
Grúň L.: Niektoré finančnoprávne aspekty zabezpečenia záväzkov ... 478
Patakyová M.: Zabezpečenie záväzkov pri predaji podniku z pohľadu zápisov v obchodnom registri ... 484
Špirko J.: Uznanie záväzkov ako spôsob zabezpečenia obchodných záväzkov ... 488
Kolaříková M.: K niektorým otázkam realizácie záložného práva ... 491
A conference "Securing the Obligations in Commercial Law" ... 496

Z vedeckého života
Sadloňová V.: IV. Lubyho dni - "Duševné vlastnosti v procese transformácie právneho systému" ... 499
Beneč Š.: Európa 2000 - sloboda, demokracia, stabilita. (Konferencia o medzinárodnej spolupráci v boji s organizovaným zločinom a terorizmom) ... 502

Recenzie a anotácie
P. Hajn: Jak jednat v boji s konkurencí (J. Vozár) ... 506
J. Drobník - M. Damohorský: Lesní zákon a předpisy související - Texty s předmluvou ... 508

Správy
Správa z jesennej školy "Právní štát od inštitúcií k postmoderne" (R. Brhlíková) ... 509

Celoročný obsah ... 512

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET