Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1997; 80(6) )

Články
Chovanec, J.: Predpoklady a podmienky vzniku samostatnej Slovenskejr republiky (K piatemu výročiu vzniku SR) ... 577
Ottová, E.: Ius resistendi a občianska neposlušnosť ... 590
Chovancová, J.: Idea spravoslivosti a identifikácia nespravodlivosti ... 597
Orosz, L - Kráľová, Ľ.: Referendum a zmeny ústavy vo Francúzskej republike ... 603
Bejček, J.: K pojmu smluvní svobody ... 608
Vozár, J.: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky IV ... 616
Schelleová, I.: Současná podoba dovolání v českém civilním procesu ... 626
Fiala, J.: Katastr nemovitostí České republiky (de lege lata) ... 638
Grúň, L.: Daňové reformy na pozadí vývoja daňového práva po roku 1945 ... 649

Informácie
Šmihula, D.: Zvykové právo v islandských ságach ... 659

Z vedeckého života
Tomašovičová, M.: Siedma východoeurópska regionálna konferencia IBA ... 668
Lengyelová, D.: Správa z jesennej školy "Právna zodpovednosť" ... 670
Chovanec, J.: Univerzalizmus a jedinečnosť v diele prof. JUDr. Michala Gašpara, CSc. ... 672
Beňa, J.: Za docentom Jozefom Fischerom ... 675

Recenzie a anotácie
Ľ. Grúň - J. Králik: Základy finančného práva na Slovensku (M. Mamojka) ... 670
P. Škultéty: Verejná správa a správne právo (J. Chovanec) ... 672
E. A. Lukaševa a kol.: Obščaja teorija prav čeloveka (E. Bárány) ... 506

Celoročný obsah ... 512

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET