Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1998; 81(6) )

Články
Vojčík, P.: Nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti ... 497
Patakyová, M.: Význam obchodného registra v právnej úprave obchodných spoločností ... 508
Grúň, L.: Vybrané kapitoly z histórie daňového práva - od zdaňovania motorových vozidiel k cestnej dani ... 519
Barancová, H.: K prípustnosti atypických zmlúv v pracovnom práve ... 533
Košičiarová, S.: Okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania v práve životného prostredia ... 539
Lochmanová, L.: Obchodněprávní úprava podnikání zahraničních osob v České republice ... 551
Schelleová, I.: Deset novel českého konkurzního zákona ... 566

Diskusia o nnovele Obchodného zákonníka - riešené a otvorené problémy
Patakyová, M.: K problematike § 127 Obchodného zákonníka ... 576

Z vedeckého života
Beňa, J.: K 70. narodeninám profesora JUDr., PhDr. Ladislava Hubenáka, DrSc. ... 579
Vozár, J.: VIII. Karlovarské právnické dni ... 581

Recenzie a anotácie
M. Čič a kolektív: Komentár k Ústave Slovenskej republiky (J. Trimaj) ... 582
J. Hurdík - I. Telec: Zákon o nadacích a nadačních fondech (P. Vojčík) ... 586
I. Hruškovič: Islamský právny systém a proces jeho formovania (M. Hrvolová) ... 587
S. Košičiarová a kolektív: Právo životného prostredia európskych krajín (E. Kružíková) ... 589

Celoročný obsah ... 512

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET