Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 1999; 82(6) )

Články
Bárány, E.: O prirodzenom práve ... 457
Bejček, J.: Možnosti a omezení (post)moderního smluvního práva ... 468
Ovečková, O.: Právna úprava obchodných spoločností v procese rekodifikácie súkromného práva na Slovensku ... 477
Saria, G. - Stesslová, M.: K cestovnému šeku podľa nemeckého, rakúskeho a slovenského práva ... 489
Kerecman, P.: Krajná núdza v slovenskom trestnom práve alebo o vzťahoch chránených záujmov ... 504
Grúň, L.: Osemdesiat rokov od vzniku prvej československej meny ... 522

Z vedeckého života
Buchtová, M. - Rybárová, M.: K životnému jubileu prof. JUDr. Heleny Barancovej, DrSc. ... 538
Bárány, E.: Sedemdesiatiny JUDr. Dušana Nikodýma, CSc. ... 539

Recenzie a anotácie
J. McCormic: Underestanding the European Union. A Concise Introduction (P. Colotka) ... 541
J. Ondřej: Mezinárodně právní úprava kontroly zbrojení (J. Azud) ... 542

Celoročný obsah ... 545

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET