Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2000; 83(6) )

Články
Ovečková, O.: Vybrané problémy zmluvnej zodpovednosti v obchodnom práve ... 439
Švidroň, J.: Postmoderna, zneužívanie práva a nový slovenský autorský zákon ... 447
Beňa, J.: Slovenský právny subporiadok v pomníchovskej Česko-Slovenskej republike ... 464
Hurdík, J. - Telec, I.: Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné ústavy jako institucionální základ českého obecně prospěšného sektoru ... 473
Králik, J. - Juran, J.: Financovanie cirkví v niektorých západoeurópskych štátoch (Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Taliansko) ... 488
Repková, K.: Zdravotné postihnutie v právnom kontexte súčasnej doby ... 503

Diskusia
Vršanský, P.: Humanitárna intervencia v medzinárodnom práve ... 513

Z vedeckého života
Blaho, P.: Za profesorom Karolom Rebrom ... 516
Králiková, K.: Jesenná škola „Právna regulácia politky“ ... 517
Azud, J.: Šesťdesiata deviata konferencia International Law Association, 25. - 29. júl 2000, Londýn ... 521

Recenzie a anotácie
J. Limbachová: „Im Namen des Volkes“. Macht und Verantwortung der Richter (E. Bárány) ... 525
L. Grúň: Dejiny daní, poplatkov a cla (J. Králik) ... 527
M. Štefanovič: Zrod slovenskej štátnosti a zánik česko-slovenskej federácie (P. Macko) ... 529

Celoročný obsah ... 533

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET