Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2001; 84(6) )

Články
Kühn, Z.: Působení rozhodnutí ústavního soudu ve vztahů k soudům obecným ... 465
Palúš, I.: Funkcie demokratickej ústavy ... 497
Žitňanská, L.: Harmonizácia slovenského práva obchodných spoločností s právom Európskej únie (Habilitačná prednáška) ... 506
Švidroň, J.: Konštituovanie vedy práva duševného vlastníctva v podmienkach Slovenskej republiky (Inauguračná prednáška) ... 514
Ovečková, O.: Neplatnosť založenia obchodnej spoločnosti ... 528
Hurdík, J.: Relativizace právnických osob ... 539

Informácie
Varšo, J.: Informácia o rokovaní 6. (právneho) výboru na 55. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN ... 549
Gajdošíková, Ľ.: Správa o konferencii „Transformácia sociálneho zabezpečenia“ ... 557

Z vedeckého života
Králik, J.: Inauguračná prednáška doc. V. Babčáka ... 559
Srebalová, M. - Tóth, J.: Legislatívne trendy rozhodovacej činnosti verejnej správy ... 561
Dobrovičová, G.: Európske právo v judikatúre ústavných súdov ... 564
Ferancová, M.: Správa o 5. letnej škole európskych dejín práva vo Frankfurte nad Mohanou ... 566

Recenzie a anotácie
M. Židlická: Kauce při hrozící škodě v římském právu - Cautio damni infecti (V. Vrana) ... 567
M. Urbanová - M. Večeřa - P. Hungr: Základy rétoriky pro právníky (M. Čeplíková) ... 568
K. Svoboda - J. Grospič - J. Vedral - M. Plíšek: Územní samospráva a státní správa (M. Řehůřek) ... 571

Celoročný obsah ... 574

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET