Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2005; 88 (6) )

Články
O v e č k o v á, O.: Likvidácia spoločnosti a predaj podniku ... 515
M a l í k, P.: Poučenie a informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti ... 523
K o s n á č o v á, M.: K princípom právneho režimu zodpovednosti za jadrovú škodu ... 533
A z u d, J.: Medzinárodná obyčaj a niektoré otázky jej tvorby ... 549
G r o s p i č, J.: Několik poznámek ke vztahu veřejného a soukromého práva v právním řádu demokratického státu ... 559
J u r č o v á, M.: Zmluvné zastúpenie z pohľadu prípravy Európskeho občianskeho zákonníka ... 567

Z vedeckého života
Š k r e k o, A.: Správa z konferencie "Právo nekalej súťaže v nových členských štátoch: impulzy pre Európu?" ... 577
C h o v a n c o v á, K.: Správa z medzinárodného seminára "Ľudské práva, policajná etika a prevencia korupcie" ... 580
L a c k o, M.: Správa z celorepublikového zasadnutia Katedier pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia právnických fakúlt verejných vysokých škôl ... 585

Recenzie a anotácie
Diritto Internazionale Privato e Diritto Comunitario. A Cura di Paolo Picone (J. Švidroň) ... 588
Aristotelés: Athénska ústava (A. Bröstl) ... 589
V. Babčák: Daňové (exekučné) konanie (J. Králik) ... 591
Zborník: Ochrana ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike 1963-2004 (A. Šandorfiová) ... 592
P. Berčík - P. Lovecký: Územné zmeny obcí v SR od roku 1990 (V. Virová) ... 598
M. Pietrzak: Prawo wyznaniowe (M. Laclavíková) ... 599
L. Vojáček: České právní dějiny do roku 1918 (T. Gábriš) ... 604

Celoročný obsah ... 606

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET