Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2008; 91 (6) )

Články
V o z á r, J.: Zákonodarné prešľapy ... 475
Š v i d r o ň, J.: Tvorba vedeckého systému práva duševného vlastníctva. II. časť: Obdobie po roku 1989 ... 490
K r á l i č k o v á, B.: Vzťah autorského práva a hospodárskej súťaže – permanentný konflikt? ... 508
H o d á s, M.: Kumulatívna citácia publikačného zdroja právnych aktov ES/EÚ v multilinguálnom prostredí Európskej únie ... 521
K o r d í k, M.: Systém trestného práva a jeho štruktúra (teoretické členenie) ... 535
P i d a, J.: Uplatňovanie zásady ne bis in idem ... 548
K l á t i k, J.: Ústavný rozmer slovenského trestného práva ako súčasti európskeho právneho priestoru ... 559

Z vedeckého života
B r ö s t l, A.: Správa o edinburskom festivale právnej teórie ... 569
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied Moderné trendy sociálneho zabezpečenia, ktorá sa konala 23. a 24. októbra 2008 v Bratislave ...573

Recenzie a anotácie
V o j á č e k, L. – S c h e l l e, K.: Právní dějiny na území Slovenska (Lysý, M.) ... 576
D r g o n c o v á, J.: Spotrebiteľské právo v Slovenskej republike a Európskej únii (Bárány, E.) ... 578
P a u l i č k o v á, A. – B a k e š, M. a kol.: Finančné právo na Slovensku a v Čechách (Martiček, J.) ... 581
M a m o j k a, M. ml.: Ekvivalencia práv a povinností spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (Ďurica, M.) ... 583
P ř i b y l, S.: Konfesněprávní studie (Čeplíková, M.) ... 584

Celoročný obsah ... 587


Articles
V o z á r, J.: Legislative faux pas ... 475
Š v i d r o ň, J.: The formation of scientific system of intellectual property law. Part II.: Period after year 1989 ... 490
K r á l i č k o v á, B.: Relationship between copyright and economic competition – permanent conflict? ... 508
H o d á s, M.: Cumulative citation of publication source of the EC/EU legal acts in the multilingual environment of the European Union ... 521
K o r d í k, M.: System of penal law and its structure (theoretical classification) ... 535
P i d a, J.: Application of the Principle ne bis in idem ... 548
K l á t i k, J.: Constitutional dimension of Slovak penal law as a part of the European legal space ... 559

From Scientific Life ... 569

Book Reviews and Annotations ... 576

Annual Contents ... 587

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET