Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 6 ( PRÁVNY OBZOR 2014; 97 (6) )

Obsah

Články
N i k o d ý m, D.: Ústavná legislatíva a otvorené problémy ... 555
C o l o t k a, P.: Ústava Slovenskej republiky v kontextoch europeizácie ... 563
F r ť a l o v á, A.: Simulovaný právny úkon ako actum contra legem v pracovnom práve ... 570
Š u l e k o v á, Ž.: Zásada jedna akcia – jeden hlas a úvaha nad novými druhmi akcií ... 584
P o t o m o v á, K.: Nové cirkvi a náboženské spoločnosti vo vzťahu so štátom ... 603
K r i p p e l, M.: Aktuálne zmeny v sociálnom poistení týkajúce sa osôb v právnom vzťahu založenom na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru ... 621

Informácie
H u l l o v á, M.: Korupcia a transparentnosť verejného obstarávania v podmienkach SR ... 639

Z vedeckého života
B l a h o, P. K osemdesiatke prof. JUDr. Jána Lazara, DrSc. ... 649
K a p e l, J.: Správa z konferencie „Corporate governance ve střední Evropě“ konanej dňa 30. mája 2014 na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe ... 654
Š t e f a n k o v á, Z.: Trnavské právnické dni 2014 (správa z plenárneho zasadnutia konferencie a z rokovania sekcie medzinárodného a európskeho práva) ... 657

Recenzie a anotácie
M a t e j k a, J.: Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí (M. Boháček) ... 661
Š v e c o v á, A.: Trnavské meštianske závety (1700 –1871) (V. Kleňová) ... 664

Celoročný obsah


Contents

Articles
N i k o d ý m, D.: Constitutional Legislation and Open Problems ... 555
C o l o t k a, P.: The Constitution of the Slovak Republic within contexts of Europeanization ... 563
F r ť a l o v á, A.: Simulated legal act as an actus contra legem in labour law ... 570
Š u l e k o v á, Ž.: One share one vote principle and reflection on different classes of shares ... 584
P o t o m o v á, K.: New churches and religious movements in a relationship with the state ... 603
K r i p p e l, M.: Current changes in social insurance related to status of persons, who carry out work under agreemanets on work performed outside employment relationship in social insurance ... 621

Information
H u l l o v á, M.: Corruption and Transparency of Public Procurement in the Conditions of SR ... 639

From Scientific Life
B l a h o, P. To Eighty of prof. JUDr. Jan Lazar, DrSc. ... 649
K a p e l, J.: Report from the Conference „Corporate Governance in the Central Europe“ held on May 30, 2014 at the Faculty of Law of the Charles University in Prague ... 654
Š t e f a n k o v á, Z.: Trnava Days of Law 2014 (Plenary Proceedings and Proceedings in International and European Law Section) ... 657
.
Book Reviews and Annotations
M a t e j k a, J.: Internet as Object of Law: Search for a Balance between Autonomy and Privacy (M. Boháček) ... 661
Š v e c o v á, A.: Trnava burghers’ testaments (1700 – 1871) (V. Kleňová) ... 664

Annual Contents

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET