Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 6 | Ročník 102 | 2019

English version 

Články

Autonomie vůle – zhodnocení stavu ... 457
K o d e k, G.

Ústavné zvyklosti – kritika, kontext, reflexie ... 470
N e u m a n n, J.

Vývoj a doktrína konfesijnej neutrality štátu ... 483
G r e g o r, M.

Kontrola priznania a výkonu osobitných a výlučných práv v európskom práve ... 492
L a p š a n s k ý, L.

Poznámky k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při Hopodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ... 509
M a r e k, K.

Vybrané aspekty uplatňovania nárokov z kolízie doménových mien s právami na označenie ... 524
Z l o c h a, Ľ.

Z vedeckého života

Správa z konferencie XIV. Lubyho právnické dni: Ad hoc legislatíva v súkromnom práve ... 535
J u r č o v á, M., C s a c h, K.

13. ročník European Company and Financial Law Review Symposium ... 538
D o l n ý, J.

Bratislavské rozpravy o správnom práve ... 540
G r e š o v á, L., J a k u š o v á, V.

Recenzie a anotácie

P r o c h á z k a, R.: Kráľ otec. Od Kováča po Kisku alebo načo nám je prezident (M. Káčer) ... 542

K a r f í k o v á, M. a kol.: Teorie finančního práva a finanční vědy (Ľ. Čunderlík) ... 545

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET