Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 7 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(7) )

Články
Krsková A.: K nášmu kultúrnemu a politickému smerovaniu ... 581
Krčová E.: Právny poriadok Európskych spoločenstiev ... 593
Černejová A.: Výhradné distribučné dohody v práve Európskych spoločenstiev ... 610
Kregar J. - Smerdel B. - Šimonovič I.: Nová Ústava Chorvátskej republiky: základné myšlienky, princípy a inštitúty ... 620
Ovečková O.: Slušnosť v obchodných vzťahoch ... 632
Hanes D.: Premena akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným ... 639
Barancová H.: Sociálno - ekonomické práva pri prechode na trhovú ekonomiku ... 653
Drgonec J.: AIDS: Ochrana spoločnosti na hranici diskriminácie ... 666

Informácie
Šebesta Š.: Pramene k postaveniu a pôsobeniu Európskeho spoločenstva ... 676
Informácie o kurzoch a študijných pobytoch ... 679

Z vedeckého života
Mikolaj M.: Zborník prednášok z vedeckého seminára na tému Miestna samospráva a štátna správa ... 681

Recenzie a anotácie
J. Chovanec - P. Mozolík: Voľby do Federálneho zhromaždenia ČSFR a Slovenskej národnej rady (T. Horváthová) ... 687

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET