Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 8 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(8) )

Články
Colotka P.: Esej o genéze občianskej spoločnosti a právneho štátu (II. časť) ... 689
Gašpar M.: K niektorým otázkam zvrchovanosti súčasných vlád ... 707
Drgonec J.: Právne otázky eutanázie ... 720
Kirstová K.: Nová evidencia nehnuteľností ... 736
Grúň Ľ.: Právna úprava menových a devízových vzťahov na Slovensku v rokoch 1939 - 1945 ... 750
Krčová E.: Perspektívy Európskych spoločenstiev po 46. zasadnutí Európskej rady v Maastrichte ... 768

Informácie
Šebesta Š.: Nové pramene o vývoji orgánov a inštitúcií Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe ... 776

Recenzie a anotácie
G. W. Hegel: Základy filosofie a práva (J. Čipkár) ... 781
J. Chovanec - P. Mozolík: Ústava Slovenskej republiky (P. Kukliš) ... 783
K. Hannak: Handelsrecht (P. Zajac) ... 784
Kolektív: Environmental Risk. A legal quide to prevention and cure worldwide (J. Pirč) ... 786

Správy
Správa o obhajobe kandidátskej dizertačnej práce JUDr. Eriky Krčovej na tému Právny poriadok Európskych spoločenstiev a ČSFR (V. Valentová) ... 789

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET