Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 9 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(9) )

Články
Medzinárodné sympózium "Pracovné a sociálne zákonodarstvo v trhovej ekonomike" ... 793
Barancová E.: Trhové hospodárstvo - pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia ... 795
Maydell: Systém dávok v SRN ... 804
Schronk R.: Súčasný stav a ďalší vývoj pracovného zákonodarstva v ČSFR ... 816
Tomandl Th.: Súčasný stav a ďalší vývoj sociálneho zákonodarstva v Rakúsku ... 822
Woleková H.: Sociálnoprávna reforma a politika ... 835
Mazal W.: Súčasný stav a vývoj rakúskeho zákonodarstva v oblasti pracovného práva ... 840
Biagi M.: Všeobecný prehľad o talianskych pracovných vzťahoch. Inštitucionálny rámec ... 850
Jonczyk J.: Vývoj poľského pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia ... 861
Nekrosius I.: Problémy pracovného práva a sociálneho zabezpečenia na ceste k trhovému hospodárstvu v Litve ... 869
Kaufmann O.: Politika trhu práce a ochrana proti riziku nezamestnanosti ... 876
Matlák J.: Problémy a perspektívy nemocenského poistenia v ČSFR ... 885
Vladárová M.: Pracovné právo a kolektívne vyjednávanie ... 889

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET