Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 3 | Ročník 107 | 2024

English version 

Články

Sudcovské rady ... 199
Gajdošová, M.

Nesplnenie povinnosti riadne prevziať smernicu, účinky smernice a zodpovednosť štátu za škodu v prípade zájazdov neuskutočnených v období pandémie Covid-19 ... 236
Jurčová, M.

Trvajúci delikt a jeho špecifiká v civilnom práve na pozadí kompenzácie environmentálnych škôd ... 263
Novotná, M., Zoričáková, V.

Preskúmateľnosť rozhodnutí orgánov športových zväzov v rámci správneho súdnictva ... 285
Szomolaiová, C.

Postavenie veriteľa so zabezpečovacím opatrením vo forme záložného práva v konkurze ... 303
Dolný, J., Fenciková, K.

Prístup verejnosti k informáciám o obrane štátu. Slovenská skúsenosť a komparatistika ... 312
Ivančík, J.

Z vedeckého života

Správa z medzinárodného vedeckého sympózia Právo – obchod – ekonomika XII. ... 330
Hučková, R., Hrabánková, K., Oriňak, A.

Recenzie a anotácie

Svák, J.: Medzinárodnoprávna ochrana osôb so zdravotným postihnutím (T. Ľalík) ... 335

Bujňák, V., Gaňa, S., Hodás, M.: Teória a prax právnej normotvorby (S. Cibik) ... 337

Valuch, J., Bednár, D.: Armed Conflicts and Cyber Threats as Challenges for International Law in the 21st Century (F. Tóth) ... 341

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET